Haiku (Japanese Poetry)

🌀Haiku No.1

image5.JPG🌀Haiku No.2

image6.JPG

🌀Haiku No.3 version Figurine-ism

image7.JPG

🌀Haiku No.4

🌀Haiku No.5 Ver. Figurin-ism

🌀Haiku No.6

🌀Haiku No.7

🌀Haiku No.8

🌀Haiku No.9

🌀Haiku No.10

🌀Haiku No.11

🌀Haiku No.12

🌀Haiku No.13

img_1651.jpg

🌀Haiku No.14

img_1663.jpg

🌀Haiku No.15

img_1679.jpg

🌀Haiku No. 16

🌀Haiku No. 17

🌀 Haiku No.18

🌀Haiku No.19

🌀Haiku No.20

🌀Haiku No. 21

🌀Haiku No.22

🌀Haiku No.23

🌀Haiku No.24

🌀Haiku no.25

🌀Haiku no.26